Field hockey players in action at the Sultan Azlan Shah Cup tournament held in Ipoh, Malaysia between 5-13 May 2007.

Хокеари на теренот во акција на турнирот во Купот Султан Аслан Шах што се одржа во Ипох, Малезија меѓу 5-13 мај 2007 година.

Belgrade, Serbia November 17, 2016

Белград, Србија 17 ноември 2016 година

France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

Франција, Yvelines, спортски терен во Les Mureaux

4

Вештачко ставање игралиште за зелена спортска трева